صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۸۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۶,۶۲۷,۵۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۶۲,۷۲۴,۴۱۱,۶۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۰۸:۴۴:۰۲
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱۰,۲۸۶ ۱۰,۲۱۷ ۱۰,۲۱۷ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۶۲,۷۲۴,۴۱۱,۶۰۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱۰,۲۹۱ ۱۰,۲۲۲ ۱۰,۲۲۲ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۶۳,۳۷۱,۰۵۶,۵۰۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۰,۲۹۲ ۱۰,۲۲۳ ۱۰,۲۲۳ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۶۳,۴۵۳,۳۸۵,۴۹۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۰,۲۹۷ ۱۰,۲۲۸ ۱۰,۲۲۸ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۶۴,۰۹۹,۱۹۸,۶۴۹
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۰,۲۱۰ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۴۱ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۵۲,۴۹۵,۷۱۶,۰۳۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱۰,۲۶۷ ۱۰,۱۹۸ ۱۰,۱۹۸ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۶۰,۱۳۸,۰۲۹,۳۶۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۰,۲۶۸ ۱۰,۱۹۹ ۱۰,۱۹۹ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۶۰,۲۱۸,۷۱۸,۸۱۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۰,۳۲۹ ۱۰,۲۵۹ ۱۰,۲۵۹ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۶۸,۲۷۶,۸۵۶,۶۶۴
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۰,۴۸۷ ۱۰,۴۱۷ ۱۰,۴۱۷ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۸۹,۳۳۲,۵۵۳,۸۴۰
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۰,۴۸۸ ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۱۸ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۸۹,۴۲۹,۷۷۷,۶۸۹
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۰,۴۸۶ ۱۰,۴۱۶ ۱۰,۴۱۶ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۸۹,۲۲۹,۷۸۵,۰۳۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۰,۵۴۳ ۱۰,۴۷۲ ۱۰,۴۷۲ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۹۶,۷۰۷,۷۳۰,۲۳۱
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۰,۵۴۹ ۱۰,۴۷۸ ۱۰,۴۷۸ ۰ ۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۹۷,۴۹۳,۰۵۱,۵۴۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۰,۴۵۵ ۱۰,۳۸۴ ۱۰,۳۸۴ ۰ ۳,۸۲۷,۰۰۰ ۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶ ۱,۳۸۴,۹۸۸,۶۱۵,۱۴۵
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۰,۳۷۰ ۱۰,۲۹۸ ۱۰,۲۹۸ ۰ ۰ ۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۲۹,۵۴۵,۴۳۶ ۱,۳۳۴,۱۰۶,۹۵۵,۸۰۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۰,۵۳۱ ۱۰,۴۵۹ ۱۰,۴۵۹ ۰ ۰ ۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۲۹,۵۴۵,۴۳۶ ۱,۳۵۴,۸۵۲,۳۹۷,۳۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۰,۵۳۳ ۱۰,۴۶۰ ۱۰,۴۶۰ ۰ ۰ ۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۲۹,۵۴۵,۴۳۶ ۱,۳۵۵,۰۲۶,۲۱۴,۶۸۷
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۰,۵۲۶ ۱۰,۴۵۳ ۱۰,۴۵۳ ۰ ۰ ۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۲۹,۵۴۵,۴۳۶ ۱,۳۵۴,۱۳۸,۸۰۳,۴۳۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۰,۶۶۰ ۱۰,۵۸۷ ۱۰,۵۸۷ ۰ ۰ ۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۲۹,۵۴۵,۴۳۶ ۱,۳۷۱,۴۷۴,۸۸۲,۲۳۵
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱۰,۶۶۱ ۱۰,۵۸۸ ۱۰,۵۸۸ ۰ ۰ ۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳ ۰ ۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷ ۱۲۹,۵۴۵,۴۳۶ ۱,۳۷۱,۵۹۳,۸۳۰,۷۹۱
  مشاهده همه